Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG

 

  1. Tillämpningsområde

Dessa villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, dennes biträden och Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB (i det följande gemensamt benämnda "Nerle Jonsson Lindeblad"), å andra sidan. Villkoren skall, såvitt avser punkterna 5 och 6 nedan, även äga tillämpning i fall där sådan person fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

  1. Förhållande till god advokatsed m.m.

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

  1. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Nerle Jonsson Lindeblad skall äga rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp á conto. Fakturering sker månadsvis om inget annat överenskommits. Vidare skall Nerle Jonsson Lindeblad äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Vi debiterar och bokför allt nedlagt arbete. Exempel på arbete kan vara kontakter (t.ex. e-mail eller telefonsamtal) med er, era ombud, myndigheter, banker, domstol m.m.
Minsta tid som debiteras per åtgärd är 15 min.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning äger Nerle Jonsson Lindeblad rätt att avbryta klientens uppdrag.

  1. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debiteringen av Nerle Jonsson Lindeblads tjänster bör i första hand kontakt tas med ärendets handläggare. I andra hand med ansvarig delägare, och om missnöje härefter kvarstår finns möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

  1. Ansvarsbegränsning

Nerle Jonsson Lindeblad ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Nerle Jonsson Lindeblad genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till två miljoner (2 000 000) kr

  1. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet regleras av svensk lag.

  1. Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av Malmö tingsrätt, som slutligt skall pröva tvisten.